https://press-burg.com

Neziskové organizácie 

Hlavným cieľom a účelom neziskových organizácií je poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa rovnakých, vopred určených podmienok. Podľa zákona sa rozlišujú dva základné znaky neziskových organizácií. Prvým je poskytovanie všeobecne prospešných služieb ako predmet činnosti a druhým je neziskovosť, ktorá je zároveň základným kritériom fungovania neziskovej organizácie. Je to práve princíp neziskovosti, čím sa odlišuje nezisková organizácia od podnikateľských subjektov.

Nezisková organizácia môže byť založená fyzickou osobou, právnickou osobou alebo štátom. Vo všeobecnosti sa nezisková organizácia zakladá podpísaním Zakladacej listiny všetkými zakladateľmi. Podpisy všetkých zakladateľov musia byť úradne overené. Úradné overenie podpisu musí byť uskutočnené aj v prípade, že neziskovú organizáciu zakladá jeden zakladateľ. Zakladacia listina môže byť podpísaná aj splnomocnencom, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa následne pripája k Zakladacej listine.

Zakladanie oraganizácií a predaj

Občianske združenie

sú najčastejšími formami neziskovej organizácie s jednoduchou štruktúrou a fungovaním

 • sú spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie
 • sú právnickými osobami
 • vznikajú registráciou na Ministerstve vnútra SR
 • musia mať minimálne 3 členov a aspoň jeden musí mať viac ako 18 rokov

Založenie

 • Odborné poradenstvo ohľadom založenia
 • Kompletná dokumentácia potrebná k založeniu
 • Postaráme sa o založenie občianskeho združenia
Zistiť viac

Prevod

 • Bolo riadne založené a zaregistrované
 • Doposiaľ nevykonávalo žiadnu činnosť
 • Nemá žiadne záväzky ani pohľadávky
Zistiť viac
 

Nezisková organizácia

sú druhom neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecno-prospešné služby

Všeobecno-prospešné služby:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Založenie

 • Odborné poradenstvo ohľadom založenia
 • Kompletná dokumentácia potrebná k založeniu
 • Postaráme sa o založenie neziskovej organizácie
Zistiť viac

Prevod

 • Bola riadne založená a zaregistrovaná v zozname
 • Doposiaľ nevykonávala žiadnu činnosť
 • Nemá žiadne záväzky ani pohľadávky
Zistiť viac
 

Nadácia

sú organizáciami, ktoré zhromažďujú majetok, ktorý následne rozdeľujú na verejnoprospešné účely

Nadácie:

 • účelové združenia majetku, ktoré slúžia na podporu verejnoprospešných účelov
 • sú právnickými osobami
 • vznikajú registráciou na Ministerstve vnútra SR

Verejnoprospešné účely:

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
 • ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt
 • ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy
 • vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

Založenie

 • Odborné poradenstvo ohľadom založenia nadácie
 • Kompletná dokumentácia k založeniu nadácie
 • Postaráme sa o založenie nadácie
Zistiť viac
 

Poľovnícka organizácia

sú druhom neziskovej organizácie, ktoré sú zriadené za účelom poľovníctva

Založenie

 • Odborné poradenstvo ohľadom založenia
 • Kompletná dokumentácia k založeniu
 • Postaráme sa o založenie poľovníckej organizácie
Zistiť viac
 

Zakladacia listina

 • názov a sídlo neziskovej organizácie
 • dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá
 • druh všeobecne prospešných služieb
Zistiť viac

Právne poradenstvo

Svojim klientom poskytujeme už dlhé roky profesionálne služby vo všetkých oblastiach ich podnikania v spolupráci s renomovanou advokátskou kanceláriou JUDr. Pavla Kollára (bližšie info nájdete na www.judrkollar.sk). Advokátska kancelária JUDr. Kollára, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby s dôrazom na absolútnu spokojnosť klientov a tiež následnú opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu. Dôraz taktiež kladie na priebežné zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných právnych služieb, ktoré sú výhradne založené na osobnom prístupe ku každému jednotlivému klientovi s cieľom brať ohľad na jeho osobné výslovné požiadavky a zabezpečiť jeho maximálnu spokojnosť, ale najmä úspešné vybavenie jeho právnych záležitostí.

Správa spoločností

Čo všetko pre Vás robíme?

 • Založenie spoločnosti (ohlásenie živnosti)
 • Realizácia zmien v spoločnosti
 • Predaj spoločnosti
 • Kúpa spoločnosti
 • Vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo
 • Správa a vymáhanie pohľadávok
 • Vedenie mzdovej agendy spoločnosti
 • Pracovnoprávne poradenstvo
 • Investičné a úverové poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií (aj cezhraničných)
 • Poradenstvo v oblasti realitného, správneho, licenčného, bankového a poistného práva
 • Príprava projektov pre čerpanie finančných zdrojov z EÚ a iných dotácií
 • Likvidácia spoločnosti, konkurz, zrušenie spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie)

Založenie spoločnosti

 • Založenie spoločnosti / ohlásenie živnosti
 • Jednoduchý a časovo nenáročný proces
 • 3 - 7 pracovných dní od doručenia dokumentov
Zistiť viac

Realizácia zmien

 • Zmena sídla
 • Zmena obchodného názvu
 • Zmena osobných údajov konateľa / spoločníka
Zistiť viac

Predaj spoločnosti

 • Vyplnenie krátkeho dotazníka
 • Určíme predpokladanú kúpnu cenu
 • Reklamná kampaň na predaj spoločnosti
Zistiť viac

Kúpa spoločnosti

 • Široká ponuka ready – made spoločností
 • Pripravíme všetky potrebné dokumenty
 • 5 - 10 pracovných dní od doručenia dokumentov
Zistiť viac

Správa pohľadávok

 • Právne posúdenie/analýza pohľadávok klienta
 • Komplexná správa a vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klienta pri mimosúdnom vymáhaní
Zistiť viac

Likvidácia spoločnosti

 • Vypracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • Oznámenie vstupu spoločnosti do procesu likvidácie
 • Vymazanie spoločnosti z obchodného registra
Zistiť viac

Fúzie a akvizície

 • Vypracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • Oznámenie vstupu spoločnosti do procesu likvidácie
 • Vymazanie spoločnosti z obchodného registra
Zistiť viac
 

Právo

Pracovné právo

 • Poradenstvo zamestnávateľom
 • Zabezpečenie pracovnoprávnej agendy
 • Poradenstvo odborovým organizáciam
Zistiť viac

Realitné právo

 • Poradenstvo pri akvizíciách spoločností
 • Poradenstvo pri financovaní
 • Príprava kúpnych zmlúv
Zistiť viac

Bankové a poistné právo

 • Právna pomoc investorom
 • Poradenstvo pri uzatváraní úverových zmlúv
 • Investičné a úverové poradenstvo
Zistiť viac
 

Účtovné poradenstvo

Nakoľko sú neziskové organizácie právnickými osobami so sídlom na Slovensku, sú povinné tu viesť aj účtovníctvo a odvádzať dane. Ale keďže neziskové organizácie nie sú zriaďované za účelom podnikania, ich účtovníctvo a zdaňovanie sa výrazne líši od obchodných spoločnosti.

Neziskové organizácie zväčša vedú podvojné účtovníctvo

možnosť viesť jednoduché účtovníctvo ak:

 • nepodnikajú
 • podnikajú, ale ich ročný píjem neprekračuje 200-tisíc eur

klientom poskytujeme:

 • poradenstvo pri výbere správnej formy účtovníctva pre vaše občianske združenie
 • vedenie účtovníctva - prevziatie celej súvisiacej administratívnej agendy
 • informovanie klienta o finančnom stave a všetkých dôležitých skutočnostiach občianskeho združenia
 • komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
 • vedenie mzdovej agendy

Daňové poradenstvo

Daňová legislatíva SR je komplikovaná a často podlieha zmenám. Jej nesprávna aplikácia môže priniesť nepríjemné následky: vysoké daňové doruby, pokuty a penále. Naša spoločnosť pomáha klientom s orientáciou v daňových prepisoch, návrhmi legálnej daňovej optimalizácie, či asistenciou pri špecifických transakciách.

klientom poskytujeme:

 • pomoc pri orientácií sa v daňových predpisoch
 • rozbor konkrétnej príslušnej legislatívy
 • návrh legálnej daňovej optimalizácie
 • pomoc pri špecifických transakciách
 • príprava daňových priznaní pre právnické osoby
 • Vypracovanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • zastupovanie pri komunikácií s daňovým úradom v prípade kontroly
 • vypracovanie daňovej obhajoby so zreteľom na zachovanie práv klienta a minimalizáciu prípadných nálezov daňovej kontroly

reklama a marketingReklama a marketing

Od kreatívneho návrhu až po realizáciu!

Aby bol marketing Vašej spoločnosti efektívny, často nestačia len sporadické zverejnenia inzerátov v médiách, distribúcia letákov, webstránka či facebook. V marketingu môžete náhodne skúšať, prípadne robiť veci, ktoré sú aktuálne v kurze, no nemusí Vám to priniesť žiaden výsledok. Dôležitá je komplexná stratégia, vízia a cieľ, ktorými dosiahnete viac než len krátkodobé efekty. Nestrácajte zbytočne čas a energiu a radšej koncentrujte úsilie na to, aby sa Vaša spoločnosť stala jedným kompaktným celkom smerujúcim k jasne vytýčeným métam!

Zabezpečíme Vám:

 • analýzu vnútorných možností marketingu
 • analýzu potrieb a požiadaviek trhu a zákazníkov
 • vytvorenie efektívnej marketingovej stratégie
 • návrh najvhodnejších foriem marketingovej komunikácie
 • rôzne formy internet marketingu
 • vypracovanie kompletného marketingového auditu
 • realizáciu auditu značky
 • branding
 • zastrešenie marketingu s orientáciou na dlhodobé úspechy

Reklamné nosiče

 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Pútavá reklamná kampaň
 • Odbornú inštaláciu banerov
Zistiť viac

Online reklama

 • Efektívna internetová reklamná kampaň
 • Marketing na sociálnych sieťach
 • Oslovenie exaktnej zvolenej cieľovej skupiny
Zistiť viac

Grafický design

 • Návrhy logotypov a lôg
 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Tvorba reklamných materiálov
Zistiť viac

Tvorba web stránok

 • Tvorba atraktívnej a pútavej webovej stránky
 • Riadenie sa najnovšími trendami pri tvorbe stránky
 • Optimalizácia pre prehliadanie stránky na mobiloch
Zistiť viac

Copywriting a PR

 • Tvorba kreatívnych reklamných textov
 • Tvorba atraktívnych PR článkov
 • Napísanie pútavých tlačových správ
Zistiť viac

Tlačové služby

 • Výroba tlačovín v menších i väčších nákladoch
 • Expresne rýchla digitálna tlač
 • Vysokokvalitná a presná veľkoplošná tlač
Zistiť viac

Foto a video

 • Zhotovenie profesionálnych fotografií
 • Tvorba a spracovanie videa na profesionálnej úrovni
 • Produkcia aj postprodukcia fotiek a videí
Zistiť viac
 

Kontaktný formulár

Všetky údaje sú povinné !

Názov spoločnosti

Zameranie spoločnosti

Funguje od roku

Právna forma


Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

E-mail

Mobil/tel


Mám záujem o službu

Služba

Konkrétny typ služby

Pridať službu

Pridať poznámku

Odoslať

Máte záujem ?

Ak Vás zaujala niektorá z horeuvedených služieb, alebo máte ešte dodatočné otázky, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Budeme Vás kontaktovať do troch pracovných dní.

Kontaktujte nás

Top klienti

Zbaliť