https://press-burg.com

Verejná správa

Služby v tejto kategórií zabezpečujeme pre verejnosprávny sektor. Služby pre podnikateľov a firmy nájdete vo pre ne vyhradených sekciách.

Fondy Európskej únie alebo tzv. eurofondy predstavujú prostriedky, ktoré sú určené pre štáty na rozvoj v oblastiach, v ktorých štáty samotné nemôžu dosiahnuť výkonnosť potrebnú na dobehnutie vyspelejších štátov. Eurofondy tak umožňujú prerozdelenie prostriedkov ekonomicky silnejších partnerov na rozvoj slabších štátov a ich priblíženie sa k vyspelým európskym štátom. Fondy slúžia predovšetkým na zabezpečenie zvýšenia výkonnosti krajiny v rôznych oblastiach, udržateľného rastu ekonomiky, životnej úrovne obyvateľstva a na znižovanie regionálnych rozdielov. Základnou črtou eurofondov je pomoc slabším partnerom, z čoho následne profituje rozvinutá únia ako celok.

Eurofondy a dotácie z EÚ

Eurofondy a dotácie z EÚ

delia sa do niekoľkých operačných programov:

 1. regionálny operačný program
  • zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch
 2. poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • pre rybné hospodárstvo
  • agroturistika
  • na biomasu
  • v lesníctve –fondy pre lesníkov sú veľmi efektívnym spôsobom pomoci vidieku
  • pre mladých farmárov – napríklad dotácie na traktor a ďalšie stroje
  • euro dotácie na ubytovanie/na penzióny/turizmus – rozvoj turizmu a cestovného ruchu je pre mnohé zaostalejšie regióny jedinou cestou k prosperite
 3. životné prostredie
  • eurofondy na fotovoltaiku/solárne panely/obnoviteľné zdroje energie
  • zatepľovanie
 4. konkurencieschopnosť a hospodársky rast
  • financovanie energetiky
  • stavebníctvo – úspešné projekty euro fondov sú najviditeľnejšie práve z oblasti stavebníctva
 5. výskum a rozvoj
  • podpora výskumu, vývoja a inovácií
  • podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
  • posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
  • rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
  • technická pomoc
 6. zamestnanosť a sociálna inklúzia
  • fondy na domov dôchodcov/hospic/jasle/opatrovanie
  • na podporu Rómskeho obyvateľstva – sem smeruje pomerne veľa finančných prostriedkov
 7. zdravotníctvo
  • zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia
 8. vzdelávanie
  • prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti
  • financovanie formovania a podpory ľudského kapitálu smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh
 9. informatizácia spoločnosti
  • vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky
  • rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb
 10. doprava
  • rozvoj dopravnej infraštruktúry
  • rozvoj verejnej železničnej osobnej dopravy
 11. technická pomoc
  • financovanie horizontálnych aktivít zabezpečovaných ÚV SR a MF SR, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy
 12. Bratislavský kraj
  • všestranný rozvoj územia v záujme zvýšenia kvality života obyvateľov Bratislavského kraja

Poradenstvo

 • výber správneho grantového zdroja
 • overenie a kontrola
 • prispieva projekt k napĺňaniu cieľov ?
Zistiť viac

Vypracovanie zámeru

 • nájdenie a vytvorenie vhodného zámeru
 • vychádza zámer zo zámerov organizácie ?
 • získanie zvoleného grantového zdroja
Zistiť viac

Vypracovanie žiadosti

 • spracovanie zámeru do podoby žiadosti o NFP
 • spracovanie rozpočtu projektu
 • komunikácia s príslušným riadiacim orgánom
Zistiť viac

Proces do schválenia

 • príprava žiadostí o zmenu projektu    
 • komunikácia a konzultácia s poskytovateľom
 • komunikácia v mene prijímateľa
Zistiť viac

Pomoc pri implementácií

 • publicita a informovanosť o projekte
 • finančné a vecné monitorovanie projektu
 • dohliadanie nad dodržiavaním zmlúv
Zistiť viac

Potrebné dokumenty

 • Popis projektu so všetkými náležitosťami
 • Finančný plán
 • Prieskum trhu
Zistiť viac
 

Dotácie a granty

Poradenstvo

 • výber správneho grantového zdroja
 • overenie a kontrola
 • prispieva projekt k napĺňaniu cieľov ?
Zistiť viac

Vypracovanie zámeru

 • nájdenie a vytvorenie vhodného zámeru
 • vychádza zámer zo zámerov organizácie ?
 • získanie zvoleného grantového zdroja
Zistiť viac

Vypracovanie žiadosti

 • spracovanie zámeru do podoby žiadosti o NFP
 • kontrolu formálnej správnosti žiadosti
 • spracovanie rozpočtu projektu
Zistiť viac

Súčinnosť pri implementácii

 • finančné a monitorovanie projektu
 • publicita a informovanosť o projekte
 • konzultácie s manažérmi poskytovateľa
Zistiť viac
 

reklama a marketingReklama a marketing

Od kreatívneho návrhu až po realizáciu!

Aby bol marketing Vašej spoločnosti efektívny, často nestačia len sporadické zverejnenia inzerátov v médiách, distribúcia letákov, webstránka či facebook. V marketingu môžete náhodne skúšať, prípadne robiť veci, ktoré sú aktuálne v kurze, no nemusí Vám to priniesť žiaden výsledok. Dôležitá je komplexná stratégia, vízia a cieľ, ktorými dosiahnete viac než len krátkodobé efekty. Nestrácajte zbytočne čas a energiu a radšej koncentrujte úsilie na to, aby sa Vaša spoločnosť stala jedným kompaktným celkom smerujúcim k jasne vytýčeným métam!

Zabezpečíme Vám:

 • analýzu vnútorných možností marketingu
 • analýzu potrieb a požiadaviek trhu a zákazníkov
 • vytvorenie efektívnej marketingovej stratégie
 • návrh najvhodnejších foriem marketingovej komunikácie
 • rôzne formy internet marketingu
 • vypracovanie kompletného marketingového auditu
 • realizáciu auditu značky
 • branding
 • zastrešenie marketingu s orientáciou na dlhodobé úspechy

Reklamné nosiče

 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Pútavá reklamná kampaň
 • Odbornú inštaláciu banerov
Zistiť viac

Online reklama

 • Efektívna internetová reklamná kampaň
 • Marketing na sociálnych sieťach
 • Oslovenie exaktnej zvolenej cieľovej skupiny
Zistiť viac

Grafický design

 • Návrhy logotypov a lôg
 • Kreatívny vizuálny marketing
 • Tvorba reklamných materiálov
Zistiť viac

Tvorba web stránok

 • Tvorba atraktívnej a pútavej webovej stránky
 • Riadenie sa najnovšími trendami pri tvorbe stránky
 • Optimalizácia pre prehliadanie stránky na mobiloch
Zistiť viac

Copywriting a PR

 • Tvorba kreatívnych reklamných textov
 • Tvorba atraktívnych PR článkov
 • Napísanie pútavých tlačových správ
Zistiť viac

Tlačové služby

 • Výroba tlačovín v menších i väčších nákladoch
 • Expresne rýchla digitálna tlač
 • Vysokokvalitná a presná veľkoplošná tlač
Zistiť viac

Foto a video

 • Zhotovenie profesionálnych fotografií
 • Tvorba a spracovanie videa na profesionálnej úrovni
 • Produkcia aj postprodukcia fotiek a videí
Zistiť viac
 

reklama a marketingVerejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je zložitý, právnymi predpismi podrobne regulovaný a príslušnými orgánmi permanentne a dôsledne kontrolovaný proces obstarávania zákaziek. Ak chcete znížiť vaše náklady, ušetriť peniaze, obstáť pred kontrolou, či predísť zbytočným komplikáciám, zverte jeho vybavovanie do rúk profesionálom s dlhoročnými skúsenosťami. Radi vám pomôžeme zorganizovať úspešné verejné obstarávanie alebo elektronické aukcie.

Poradenstvo pri VO

 • právne výklady a konzultácie
 • nastavenie najvhodnejších podmienok
 • metodické usmernenie pri procese hodnotenia
Zistiť viac

Realizácia VO

 • stanovenie priznanej hodnoty zákazky
 • návrh stratégie a postupu
 • vypracovanie súťažných podkladov
Zistiť viac

Elektronické trhovisko

 • právne výklady a konzultácie
 • odborná pomoc
 • technické zabezpečenie elektronických aukcií
Zistiť viac

Analýza VO

 • vypracovávanie komplexných analýz
 • vypracovanie odbornej analýzy prípadu
 • vypracovanie návrhov odporúčaní a opatrení
Zistiť viac
 

reklama a marketingEventy a catering

Teambuilding, firemná akcia či galavečer!

Úspešné a vydarené podujatia sú špecifickou komunikáciou činnosti a života Vašej spoločnosti. Vhodne pripravený event môže značne prispieť k naplneniu Vašich stanovených cieľov a hlavne dať o sebe vedieť spôsobom, ktorý cieľové publikum ocení. Potrebujete sa dovzdelať alebo by ste chceli vzdelávať práve vy, no potrebujete o sebe dať vedieť? Spája sa s tým mnoho práce, ktorú pre Vás urobíme radi a dobre, keďže sa v nej vyznáme a máme s ňou dlhodobé skúsenosti.

Prečo zveriť eventy práve nám?

 • Máme dlhodobé skúsenosti
 • Spokojní klienti hovoria za všetko
 • Okrem domáceho prostredia máme za sebou úspešne zvládnuté aj medzinárodné podujatia

Konferencie a školenia

 • Výber ideálnej lokality
 • Registrácia účastníkov
 • Manažment samotnej konferencie
Zistiť viac

Catering

 • ceremónie
 • školenia
 • firemné akcie
Zistiť viac

Korporátne eventy

 • zaistenie priestorov
 • komplexný cateringc
 • ozvučenie
Zistiť viac
 

Top klienti

Zbaliť